Missie & Visie

Missie

In een wereld die snel aan het veranderen is geloven wij dat zowel waarde creatie als waarde behoud essentieel elementen zijn voor lange termijn succes van een onderneming, en in het verlengde daarvan, van de maatschappij als geheel. Een integere en beheerste bedrijfsvoering waarin risico’s erkend, afgewogen en bewust worden genomen is hierin onontbeerlijk.
De missie van DABOR is om het beroep risicomanager en vakgebieden operationeel- en bedrijfs-risicomanagement in Nederland te ondersteunen, ontwikkelen en promoten teneinde de beroepsuitoefening optimaal van dienst te laten zijn voor ondernemingen en de maatschappij. 


Visie

Wij helpen risicomanagers die verantwoordelijk zijn voor operationeel- en bedrijfsrisicomanagement in organisaties en bieden een platform aan waarmee zij hun kennis en kunde kunnen verbeteren en zichzelf als professional kunnen ontwikkelen. 
DABOR stelt zich daarom tot doel:

  1. Het behartigen van de belangen van risicomanagers in Nederland
  2. Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening
  3. Een platform aanbieden waarin risicomanagers samenwerken en van elkaar leren
  4. Het organiseren van events, het delen van informatie en het stimuleren van educatie
  5. Het helpen ontwikkelen van de professie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Values

Onze waarden zijn

Integriteit

Wij dienen zowel het maatschappelijke als het bedrijfsbelang in onze werkzaamheden.  Waar deze in conflict raken prevaleert het maatschappelijk belang.  Wij promoten een code of practice en treden op tegen leden die dit overtreden.


Autoriteit

Wij zijn een autoriteit op de gebieden bedrijfskundig en operationeel risico.  Wij volgen internationale en nationale ontwikkelingen, toekomstige regelgeving en huidige best practices en zijn een vooraanstaande bron van kennis op deze gebieden in Nederland.


Relevantie

Om onze missie en visie tot uiting te brengen moeten wij relevant zijn voor vele organisaties in Nederland.  Dit betekent dat wij voldoende aansluiting, lidmaatschaap en corporate bekrachtiging betrachten om als relevant professioneel lichaam te functioneren.

Onafhankelijkheid

Wij richten ons op instellingen waar risicomanagement uitgevoerd wordt en bewaken de verschillende belangen van corporate leden, individuele leden, risicomanagers in functie, consultants, leveranciers en academics.  Wij handelen conform onze missie als onafhankelijke instelling met het maatschappelijke belang voorop.


Lerende en adaptief
In ons vakgebied is de wereld volop aan het bewegen en wij erkennen het belang dat zowel wij als organisatie alsmede risicomanagers hier ook in moeten meebewegen.  Wij helpen onze leden om bewust te worden van relevante ontwikkelingen en voorbereid te zijn om hierin hun volle rol te kunnen nemen.